Provozní řád

Vstupem do herny souhlasí návštěvník s provozním řádem herny a plně se mu podřizuje.

Základní povinnosti návštěvníka

 Návštěvník je povinen se v prostorách virtualroom chovat tak, aby neobtěžoval svým chováním ostatní návštěvníky a nezpůsobil sobě, ani ostatním žádná zranění. Každý návštěvník plně zodpovídá za škody na majetku, které způsobil během svého pobytu. Za případné škody se tento návštěvník zavazuje nahradit plně vzniklou škodu. Bude-li návštěvník  opakovaně ohrožovat funkčnost zařízení (upuštění ovladače, bouchnutí o zeď ovladačem atd.), případně bude-li se chovat nevhodně, požadujeme pokutu ve výši 500 Kč. V krajním případě je personál oprávněn takového návštěvníka vyvézt z herny a zakázat další jeho návštěvu. Vykázaný hráč nemá v případě online platby nárok na vrácení peněz. Měla by být platba zrealizována až po uplynutí herního času, hradí tento hráč za rezervovaný čas plnou částku.

 

Komu je herna určena

Vstup do herny  osobám mladším 15ti let je povolen jen v případě zletilého doprovodu. Tento doprovod za osoby mladší 15ti let plně zodpovídá po celou dobu pobytu v herně. Minimálni výška hráče je 130 cm a min. věk je 10 let. Poskytnutí výjimky je v plné kompetenci obsluhy herny.

 

Obecná pravidla herny

V celých prostorách herny je přísný zákaz kouření a vstup se zvířaty. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu. Není zde povolen pobyt pod vlivem alkoholu a omamných látek. Přímou konzumaci alkoholu či užívání omamných látek ve virtualroomu netolerujeme.

 

Obecná ustanovení

Prostor herny je celou dobu monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby. Za své věci si každý návštěvník zodpovídá sám a personál nenese zodpovědnost za jejich ztrátu či případné odcizení.